tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
22 Kwietnia 2018
imieniny obchodzą: Kaja, Leon, Łukasz

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


Inf. dla wł. nieruchomości

GOSPODARKA ODPADAMI

Zestawienie informacji zgodnie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 391 ze zm.) o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

Wykaz firm

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

L.P.

Rodzaj odpadu

Miejsce zagospodarowania

1

Zmieszane odpady komunalne

Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami
w Studziankach, ul. Spółdzielcza 36, 16-010 Wasilków

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, 15-061 Juchnowiec Kościelny

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

L.P.

Nazwa podmiotu

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

1

Gmina Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka

0,00

2

RDF Sp. o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-411 Ostrołęka

0,00

3

Czyste Środowisko Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 11, 16-010 Wasilków

0,00

4

MPK Pure Home Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-411 Ostrołęka

0,00

5

Pureco s.c., ul. Chabrowa 10, 16-020 Czarna Białostocka

0,00

6

Astwa Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

0,00

7

MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

0,00

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

L.P.

Nazwa podmiotu prowadzącego punkt

Adres

1

Astwa Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów:

L.P.

Adres punktu

Rodzaj odpadów

Godziny przyjmowania odpadów

1

PSZOK, ul. Sosnowa 21, 16-020 Czarna Białostocka

a) Papier i tektura
b) Szkło opakowaniowe
c) Tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe
d) Odpady ulegające biodegradacji
e) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
f) Odpady wielkogabarytowe
g) Zużyte opony
h) zużyte baterie i akumulatory
i) Przeterminowane lekki
j) Odpady budowlane i rozbiórkowe
k) Chemikalia

Od wtorku do piątku, w godz. 10.00 - 18.00
sobota, w godz. 10.00 - 16.00

2

ul. Torowa 1

Przeterminowane leki

7.00 - 18.00

3

ul. Torowa 14A

Zużyte baterie

7.30 - 15.30

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U., poz. 1688), zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

L.P.

Nazwa podmiotu

Adres

1

Astwa Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

L.P.

Adres podmiotu

Godziny przyjmowania odpadów

1

PSZOK, ul. Sosnowa 21, 16-020 Czarna Białostocka

Od wtorku do piątku, w godz. 10.00 - 18.00
sobota, w godz. 10.00 - 16.00


ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI

W dniu 18 czerwca 2013 roku Gmina Czarna Białostocka reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej podpisała z firmą MPO Sp. z o.o. w Białymstoku, umowę na obsługę systemu gospodarki odpadami w gminie Czarna Białostocka. Od 01 lipca 2013 roku w/w firma będzie odbierała odpady komunalne zmieszane i posegregowane wytwarzane przez mieszkańców gminy na nieruchomościach przez nich zamieszkałych. Harmonogramy zbiórki odpadów zostaną przez przez firmę przekazane wszystkim mieszkańcom objętym nowym system gospodarki odpadami. Wszelkie uwagi co do wykonywanych przez nią obowiązków należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej.
Jednocześnie przypomina się iż:
- Obowiązkiem mieszkańców jest posiadanie pojemnika (kontenera) na odpady zmieszane. Worki na surowce wtórne dostarczy mieszkańcom firma MPO. Dodatkowo będą one dostępne w Urzędzie Miejskim.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie (bez wezwania) do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 31 lipca 2013 r. Należność można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przelewem na rachunek bankowy Nr 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298, podając w tytule imię i nazwisko oraz adres nieruchomości której wpłata dotyczy.


Od dnia 01 lipca 2013 r. Gmina ma obowiązek wprowadzić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który będzie polegał na przejęciu przez gminę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Obecnie koszty gospodarowania odpadami, które wytwarzają mieszkańcy obejmują jedynie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie indywidualnie zawieranych umów z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz ewentualnie koszty dzierżawy pojemnika na śmieci. W zdecydowanej większości zebrane w ten sposób odpady trafiały na ich składowiska, gdzie były deponowane bez poddania ich sortowaniu, co nie przynosiło efektów ekologicznych w postaci odzysku surowców wtórnych czy przetwarzaniu części biodegradowalnych.

Według nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z pobranych opłat od właścicieli nieruchomości gmina pokrywać będzie koszty jego funkcjonowania, które obejmą nie tylko koszty odbierania i transportu odpadów, ale co również istotnie, ich odzysk i unieszkodliwianie. Dodatkowo obejmą również koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej. Wybór wykonawcy obsługującego system nastąpi w drodze przetargu organizowanego i prowadzonego przez Urząd Miejski.

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej podjęła uchwałę (Uchwała NR XXVIII/175/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty) w której ustalono, że opłata będzie ponoszona od gospodarstwa domowego, przy czym przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem w jednym lokalu i wspólnie utrzymujących się. Ustalono, iż miesięczna opłata wynosić będzie:
1) od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 14 zł;
2) od jednego dwuosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 26 zł;
3) od jednego trzyosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 38 zł;
4) od jednego czteroosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 48 zł;
5) od jednego pięcioosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 58 zł;
6) od jednego sześcioosobowego i powyżej gospodarstwa domowego w wysokości 68 zł.

W przypadku gdy mieszkaniec będzie segregował odpady komunalne opłata będzie niższa, a uchwalone stawki przedstawiają się następująco:
1) od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 7 zł;
2) od jednego dwuosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 13 zł;
3) od jednego trzyosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 19 zł;
4) od jednego czteroosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 24 zł;
5) od jednego pięcioosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 29 zł;
6) od jednego sześcioosobowego i powyżej gospodarstwa domowego w wysokości 34 zł.


Odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu. Z posesji będą odbierane w systemie workowym również odpady zebrane selektywnie tj. biodegradowalne, papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale. Worki zostaną dostarczone przez firmę odbierającą. Jeśli właściciel nieruchomości pomimo deklaracji naruszy obowiązek selektywnego zbierania odpadów przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie Gminę, która naliczy wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto na terenie Gminy powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego każdy mieszkaniec gminy Czarna Białostocka będzie mógł dostarczyć opady komunalne selektywnie zebrane, a także odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie.

Właściciele nieruchomości zamieszkanych, zobowiązani są w terminie do dnia 15 marca 2013 r. zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzory deklaracji oraz uchwały dot. nowego systemu gospodarki odpadami stanowią załączniki do niniejszego artykułu). Termin ten ma związek z potrzebą zebrania niezbędnych danych do przygotowywanego przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady. Deklaracji nie składają mieszkańcy budynków wielorodzinnych będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych - w ich imieniu zrobią to administratorzy budynków. W przypadku jakichkolwiek zmian danych w deklaracji bądź gdy dana nieruchomość zostanie zamieszkana wówczas deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia w/w sytuacji. Dane zawarte w deklaracjach będą podlegały weryfikacji i kontroli. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji we wskazanym terminie bądź dane zawarte w deklaracji będą budziły jakiekolwiek wątpliwości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkanych pozostają na dotychczasowych zasadach tj. zobowiązani są posiadać ważne umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Białostocka.

2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: