tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Grudnia 2019
imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczba członków przewidywanych do powołania: 1.

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, prawnicze lub techniczne związane z profilem działalności Spółki),
3) zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji bądź legitymowanie się dokumentem zwalniającym z obowiązku zdawania egzaminu (np. wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych; posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub ekonomicznych),
4) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka Rady Nadzorczej w spółkach handlowych
5) znajomość specyfiki działalności Spółki
6) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania spółek, w tym zagadnień własnościowych, strukturalnych,
7) preferowane doświadczenie w pracy w organach spółek handlowych.

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, proszone są o składanie ofert zawierających:

1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej - druk zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania - BIP Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej),

2. Kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe,

3. Kopię dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych lub kopię dokumentu potwierdzającego zwolnienie z obowiązku zdania egzaminu (np. wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych; dokument o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub ekonomicznych).

4. W przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, potwierdzenie przedłożenia właściwemu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r nr 63 poz. 425 z późn. zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

5. Oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka Rady Nadzorczej, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania – BIP Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej).

6. Bez rozpoznania pozostawia się:
1) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie;
2) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

7. Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

8. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych.

9. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia.

10. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka w terminie do dnia 21 maja 2013 r. godz. 12:00. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu przed jego upływem.

Pliki do pobrania:
Załącznik Nr 1.doc
Załącznik Nr 2.docLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: