tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
22 Lutego 2019
imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
10 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Pomoc krajowa, o którą mogą ubiegać się producenci

Pomoc krajowa, o którą mogą ubiegać się producenci rolni w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń - mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:
1. Kredyt preferencyjny, zarówno obrotowy jak i inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.).
Kredyt inwestycyjny (nKL/01) może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych oraz zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych. Natomiast kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).
Oprocentowanie kredytów bankowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ww. zjawiska atmosferyczne, którzy ubezpieczyli co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich wynosi 0,1 %. Kredytobiorcy, którzy nie posiadają takich umów płacą obecnie odsetki od ww. kredytów w wysokości 4,05% w skali roku.
O kredyty te mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza:
- 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w przypadku szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich,
- kwotę 1050 zł – w przypadku szkód w środku trwałym.
Procedura ubiegania się o te kredyty obejmuje:
- uzyskanie pozytywnej opinii wojewody dotyczącej w szczególności zakresu i wysokości doznanych szkód, których oszacowania dokonuje komisja powołana przez wojewodę,
- złożenie w banku współpracującym z Agencją wniosku o kredyt wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez bank.
W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach: - do dnia 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja, - do dnia 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela również gwarancji i poręczeń spłaty bankowych kredytów klęskowych - do wysokości 80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż 100 tys. zł.
Umowy o współpracy w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych podpisały następujące banki: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ING Bank Śląski S.A, BPH S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A i SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze.
2. Udzielanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, pomocy stosownie do art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczenie społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn.zm.) w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek.
3. Zastosowanie na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych.
4. Udzielanie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.
Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz urzędów gmin (z wyjątkiem pomocy udzielanej w ramach przyjętego uchwałą Nr 43/2012 Rady Ministrów programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania) jest udzielana w formie de minimis.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: